FA.2
Bibliography: periodicals

FA.2:01.1-22 书物展望 - 东京 1931-44
FA.2:04.1-16 书志学 书志学社 东京 1933-41
FA.2:04.20-23 书志学 日本书志学会 [茅ヶ崎] 1965-85
FA.2:05.1 书志学总目录(总目次主要记事分类目录) - [东京] [1971]
FA.2:07.1 典籍趣味 典籍研究会 名古屋 1936-40
FA.2:1.1-11 东方学关系著书论文目录 - 东京 1961-92
FA.2:15.1 图书馆杂志总索引(1907-1960) 日本图书馆协会 东京 1964
FA.2:17.1-6 东洋文库书报 东洋文库 东京 1969-93
FA.2:19.6-10 芸亭 天理大学 天理 1966-82