FA.905
Fine and recreative arts: reference works

FA.905.1 重要美术品等认定物件目录(第1辑) 文部省宗教局 [东京] 1936
FA.905.2 音乐辞典 小泉洽 东京 1948
FA.905.3 陶器辞典 加藤唐九郎 东京 1960
FA.905.4 陶磁用语辞典 雄山阁 东京 1969
FA.905.5-6 服装大百科事典 被服文化协会 东京 1969
FA.905.7 书道辞典 饭岛春敬 东京 1975
FA.905.8 书画骨董人名大辞典 常石英明 东京 1975
FA.905.9 陶磁用语辞典 野村泰三 大阪 1978
FA.905.10 手芸の事典 冈登贞治 东京 1967