Palladius-pinyin table

Palladius-pinyin table

a a
aj ai
an' an
an ang
ao ao
ba ba
baj bai
ban' ban
ban bang
bao bao
bej bei
ben' ben
ben beng
bi bi
bin' bin
bin bing
bjan' bian
bjao biao
bje bie
bo bo
bu bu
cha cha
chaj chai
chan' chan
chan chang
chao chao
che che
chen' chen
chen cheng
chi chi
cho chuo
chou chou
chua chua
chuaj chuai
chuan' chuan
chuan chuang
chu chu
chuj chui
chun chong
chun' chun
chzhaj zhai
chzhan' zhan
chzhan zhang
chzhao zhao
chzha zha
chzhej zhei
chzhen' zhen
chzhen zheng
chzhe zhe
chzhi zhi
chzhou zhou
chzho zhuo
chzhuaj zhuai
chzhuan zhuan
chzhuan' zhuan
chzhua zhua
chzhuj zhui
chzhun zhong
chzhun' zhun
chzhu zhu
da da
daj dai
dan' dan
dan dang
dao dao
de(dy) de
dej dei
den' den*
den deng
di di
din ding
djan' dian
djan diang
djao diao
dje die
dju diu
do duo
dou dou
duan' duan
du du
duj dui
dun dong
dun' dun
e e
ej ei
en' en
en eng
er er
ê ê*
fa fa
fan' fan
fan fang
fej fei
fen'(fyn') fen
fen(fyn) feng
fjao fiao*
fo fo
fou fou
fu fu
ga ga
gaj gai
gan' gan
gan gang
gao gao
ge ge
gej gei
gen' gen
gen geng
go go*
go guo
gou gou
gua gua
guaj guai
guan' guan
guan guang
gu gu
guj gui
gun gong
gun' gun
hen heng
huan huang
in' yin
in ying
i yi
jaj yai*
jan' yan
jan yang
jao yao
ja ya
je ye
jo yo*
juan' yuan
jue yue
juj yu
jun yong
jun' yun
ju you
kaj kai
ka ka
kan' kan
kan kang
kao kao
kej kei
ke ke
ken' ken
ken keng
kha ha
khaj hai
khan' han
khan hang
khao hao
khe he
khej hei
khen' hen
khm hm*
khng hng*
kho huo
khou hou
khua hua
khuaj huai
khuan' huan
khu hu
khuj(khuej) hui
khun hong
khun' hun
ko kuo
kou kou
kuaj kuai
kua kua
kuan' kuan
kuan kuang
kuj kui
ku ku
kun kong
kun' kun
laj lai
la la
lan' lan
lan lang
lao lao
lej lei
le le
len leng
li li
lin' lin
lin ling
lja lia
ljan' lian
ljan liang
ljao liao
lje lie
ljue lve
ljuj lv
lju liu
lo lo*
lo luo
lou lou
luan' luan
lu lu
lun long
lun' lun
maj mai
ma ma
man' man
man mang
mao mao
mej mei
men'(myn') men
men(myn) meng
mi mi
min' min
min ming
mjan' mian
mjao miao
mje mie
mju miu
mo mo
mou mou
mu mu
naj nai
na na
nan' nan
nan nang
nao nao
nej nei
ne ne
nen' nen
nen neng
ng ng*
ni ni
nin' nin
nin ning
nja nia*
njan' nian
njan niang
njao niao
njue nve
njuj nv
nju niu
n n*
no nuo
nou nou
nuan' nuan
nun nong
nu nu
nye nie
o o
ou ou
paj pai
pan' pan
pan pang
pao pao
pa pa
pej pei
pen'(pyn') pen
pen(pyn) peng
pin' pin
pin ping
pi pi
pjan' pian
pjao piao
pje pie
po po
pou pou
pu pu
saj sai
san' san
san sang
sao sao
sa sa
sen' sen
se se
shaj shai
shan' shan
shan shang
shao shao
sha sha
shej shei
shen' shen
shen sheng
she she
shi shi
sho shuo
shou shou
shuaj shuai
shuan' shuan
shuan shuang
shua shua
shuj shui
shun' shun
shu shu
sin' xin
sin xing
si xi
sjan' xian
sjan xiang
sjao xiao
sja xia
sje xie
sjuan' xuan
sjue xue
sjuj xu
sjun xiong
sjun' xun
sju xiu
so suo
sou sou
ssen seng
suan' suan
suj sui
sun song
sun' sun
su su
sy si
taj tai
tan' tan
tan tang
tao tao
ta ta
ten teng
te te
tin ting
ti ti
tjan' tian
tjao tiao
tje tie
to tuo
tou tou
tsa ca
tsaj cai
tsan' can
tsan cang
tsao cao
tse ce
tsen' cen
tsen ceng
tsin' qin
tsin qing
tsi qi
tsjan' jian
tsjan' qian
tsjan qiang
tsjao qiao
tsja qia
tsje qie
tsjuan' quan
tsjue que
tsjuj qu
tsjun qiong
tsjun' qun
tsju qiu
tso cuo
tsou cou
tsuan' cuan
tsu cu
tsuj cui
tsun cong
tsun' cun
tsy ci
tszaj zai
tszan' zan
tszan zang
tszao zao
tsza za
tszej zei
tszen' zen
tszen zeng
tsze ze
tszi ji
tszin' jin
tszin jing
tszja jia
tszjan jiang
tszjao jiao
tszje jie
tszjuan' juan
tszjue jue
tszju jiu
tszjuj ju
tszjun jiong
tszjun' jun
tszou zou
tszo zuo
tszuan' zuan
tszuj zui
tszun zong
tszun' zun
tszu zu
tszy zi
tuan' tuan
tuj tui
tun tong
tun' tun
tu tu
u wu
vaj wai
van' wan
van wang
va wa
vej wei
ven' wen
ven weng
vo wo
zhan' ran
zhan rang
zhao rao
zhen' ren
zhen reng
zhe re
zhi ri
zho ruo
zhou rou
zhuan' ruan
zhua rua
zhuj rui
zhun rong
zhun' run
zhu ru