Altan Tob{HK}ci 《蒙古黄金史》 FE.435
Bai hu tong 《白虎通》 FB.825
Chu ci 《楚 辞》 FB.537
FC.537
Chun qiu 《春 秋》 FB.754
FC.754
Da Dai Li ji 《大戴礼记》 FB.767
FC.767
Da xue 《大 学》 FB.761
FC.761
Deng-xi-zi 《邓析子》 FB.808
Er ya 《尔 雅》 FB.413
FC.413
Fang yan 《方 言》 FB.415
Gong yang zhuan 《公羊传》 FB.756
FC.756
Gong-sun Long-zi 《公孙龙子》 FB.808
Gu liang zhuan 《毂梁传》 FB.757
Guan-zi 《管 子》 FB.805
Gui-gu-zi 《鬼谷子》 FB.808
Guo yu 《国 语》 FB.133
FC.133
Han Fei-zi 《韩非子》 FB.806
Han shi wai zhuan 《韩诗外传》 FB.816
Hong lou meng 《红楼梦》 FB.676
FC.676
Huai-nan-zi 《淮南子》 FB.833
Jin Ping Mei 《金瓶梅》 FB.671
FC.671
Kong-zi jia yu 《孔子家语》 FB.769
FC.769
Lao-zi 《老 子》 FB.791
FC.791
Li dai zhi guan biao 《历代职官表》 FB.343
FC.343
Li ji 《礼 记》 FB.751
FC.751
Liao zhai zhi yi 《聊斋志异》 FB.663
Lie n{UM}u zhuan 《烈女传》 FB.184
FC.184
Lie-zi 《列 子》 FB.793
Lun yu 《论 语》 FB.763
FC.763
L{UM}u shi chun qiu 《吕氏春秋》 FB.831
Man-wen lao-dang 《满文老档》 FE.335
Man-zhou shi-lu 《满洲实录》 FE.336
Meng-gu yuan-liu 《蒙古源流》 FE.436
Meng-zi 《孟 子》 FB.765
FC.765
Mu tian-zi zhuan 《穆天子传》 FB.132
Qing shi gao 《清史稿》 FB.166
FC.166
Ru lin wai shih 《儒林外史》 FB.675
FC.675
San guo yan yi 《三国演义》 FB.669
FC.669
Secret History 《蒙古秘史》 FE.434
Shan hai jing 《山海经》 FB.132
Shang jun shu 《商君书》 FB.807
Shang shu da zhuan 《尚书大传》 FB.815
Shen-zi 《慎 子》 FB.807
Sheng yu 《圣 谕》 FB.729
FC.729
Shi ji 《史 记》 FB.131
FC.131
Shi jing 《诗 经》 FB.745
FC.745
Shi tong 《十 通》 FB.343
FC.343
Shu jing 《书 经》 FB.743
FC.743
Shui hu zhuan 《水浒传》 FB.668
Shuo wen jie zi 《说文解字》 FB.443
FC.443
Si shu 《四 书》 FB.761
FC.761
Wen xin diao long 《文心雕龙》 FB.535
Wen xuan 《文 选》 FB.540
FC.540
Xi xiang ji 《西厢记》 FB.645
Xi you ji 《西游记》 FB.670
Xiao jing 《孝 经》 FB.759
FC.759
Xun-zi 《荀 子》 FB.772
Yan-zi chun qiu 《晏子春秋》 FB.808
Yi jing
 (works related to)
有关《易经》著作 FB.814
FC.814
Yi jing 《易 经》 FB.741
FC.741
Yi li 《仪 礼》 FB.749
Yi lin 《易 林》 FB.814
FC.814
Yi Zhou shu 《逸周书》 FB.133
FC.133
Zeng-zi 《曾 子》 FB.770
Zhan guo ce 《战国策》 FB.133
FC.133
Zhong yong 《中 庸》 FB.761
FC.761
Zhou li 《周 礼》 FB.747
FC.747
Zhu shu ji nian 《竹书纪年》 FB.132
Zhuang-zi 《庄 子》 FB.795
Zi-si-zi 《子思子》 FB.770
Zuo zhuan 《左 传》 FB.754
FC.754